സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഉബൈദ്, ടി. 52

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഉബൈദ്, ടി. 1 3 1 2 1 3 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ubaid-t.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 23
Ukraine 18
United Kingdom 4
Germany 2
Italy 2
Canada 1
China 1
India 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 12
Mountain View 4
Fairfield 2
Milan 2
Seattle 2
Alameda 1
Beijing 1
Houston 1
Lachine 1
Leipzig 1