വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > പ്രയുക്തശാസ്ത്രം >

മൃഗചികിത്സാ ശാസ്ത്രം

ശേഖരം - ഹോം

സ്ഥിതിവിവര കണക്ക്
 
 
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അകിടുവീക്കംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-മൃഗചികിത്സാശാസ്ത്രം-രോഗംകറവപ്പശുക്കളിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു രോഗം. അകിടുവീക്കത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ, അതിന്റെ ഫലമായി പാലിന്റെ നിറത്തിലും അളവിലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഇതുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ, ഫലപ്രദമായ പ്രതിവിധികൾ, നിർണ്ണയരീതികൾ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
കാലിരോഗങ്ങള്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-മൃഗചികിത്സാശാസ്ത്രംപശു, കാള, എരുമ, പോത്ത്‌ എന്നീ വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങള്‍. വൈറസുകള്‍, ബാക്‌റ്റീരിയകള്‍, ചിലയിനം പ്രോട്ടൊസോവകള്‍, പരോപജീവികള്‍ എന്നിവയാണ്‌ രോഗകാരികളായി വര്‍ത്തിക്കാറുള്ളത്‌. വിവിധയിനം കാലിരോഗങ്ങൾ അവയുടെ കാരണങ്ങൾ, പ്രതിവിധികൾ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഏവിയറിപ്രയുക്തശാസ്ത്രം - മൃഗചികിത്സാ ശാസ്ത്രംപക്ഷികളെ വളർത്തുന്നതിനും ഇണക്കുന്നതിനും അവയുടെ വർഗോത്‌പാദനം നിർവഹിക്കുന്നതിനും ആയി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വലിയ കൂടുകള്‍, കെട്ടിടങ്ങള്‍, നിർദിഷ്‌ടസ്ഥലങ്ങള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കു പൊതുവായുള്ള പേര്‌.
കുളമ്പുദീനംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-മൃഗചികിത്സാശാസ്ത്രം-രോഗംഒരു കാലിരോഗം. രോഗകാരണം. സംക്രമണം, ലക്ഷണങ്ങൾ, പ്രതിവിധി എന്നിവ വിശദമാക്കുന്നു.
ഇന്തോ-സ്വിസ്‌ പ്രോജക്‌ട്‌പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-മൃഗചികിത്സാശാസ്ത്രം-പദ്ധതികന്നുകാലിവികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദേശസഹകരണ പദ്ധതി
കരിങ്കാല്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-മൃഗചികിത്സാശാസ്ത്രം-രോഗംകന്നുകാലികളെ ബാധിക്കുന്ന മാരകമായ രോഗം.
ആടുവളര്‍ത്തല്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-മൃഗചികിത്സമാംസവും കമ്പിളിയും പാലും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തിൽ ആടുകളെ വളർത്തുന്നത്. ആടുകളിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ, അവയുടെ വിതരണം, അജോത്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് ഈ ലേഖനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.
അശ്വചികിത്സപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-മൃഗചികിത്സാശാസ്ത്രം-ഗ്രന്ഥംഒരു ഗ്രന്ഥം. കുതിരയ്ക്കു വരാറുള്ള രോഗങ്ങളെയും അവയുടെ ചികിത്സയെയുംപറ്റി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.