സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആസിയാന്‍ കരാര്‍ 92

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ആസിയാന്‍ കരാര്‍ 3 4 4 5 3 3 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
asiyankarar.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 40
Ukraine 20
United Kingdom 9
Germany 7
Italy 4
India 3
Qatar 2
Saudi Arabia 2
Canada 1
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 18
Northvale 6
Mountain View 5
Southend 5
Milan 4
Seattle 4
Alameda 1
Cambridge 1
Fairfield 1
Houston 1