സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആര്‍ഷജ്ഞാനം 79

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ആര്‍ഷജ്ഞാനം 5 4 1 3 2 3 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aarshajnanam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 35
Ukraine 19
United Kingdom 13
Germany 6
United Arab Emirates 1
Canada 1
EU 1
Italy 1
Sri Lanka 1
Poland 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Mountain View 5
Southend 5
Seattle 4
Houston 2
Kansas City 2
Alameda 1
Lachine 1
Leipzig 1
Milan 1