വിജ്ഞാന കലവറ >

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
എസ് ഐ ഇ പി 808

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
എസ് ഐ ഇ പി 19 34 24 25 67 33 24

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
India 251
United States 220
Japan 73
China 58
Romania 46
Germany 31
United Kingdom 25
Ukraine 25
Italy 6
EU 5

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Northvale 53
Hefei 50
Woodbridge 47
Osaka 46
Mountain View 44
Tokyo 18
Chennai 17
Seattle 14
Kumar 13
Kundan 10