സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആറ്റുദര്‍ഭ 95

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ആറ്റുദര്‍ഭ 2 6 6 6 7 3 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aatudarbha.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 50
Ukraine 21
Germany 9
United Kingdom 5
Canada 3
Italy 3
France 1
India 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Mountain View 11
Seattle 5
Southend 4
Lachine 3
Milan 3
Alameda 1
Cambridge 1
Fairfield 1
Houston 1