സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അക്ബര്‍നാമ 94

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അക്ബര്‍നാമ 4 3 4 5 0 3 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
akbarnama.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 37
Ukraine 20
Germany 11
United Kingdom 9
India 6
Japan 3
Italy 2
EU 1
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Mountain View 7
Seattle 5
Southend 4
Houston 2
Milan 2
Alameda 1
Ashburn 1
Cambridge 1
Jena 1