സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഇഖ് വാന്‍ അല്‍സഫാ 72

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഇഖ് വാന്‍ അല്‍സഫാ 3 3 3 4 3 1 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ikvan-alsafa.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 33
Ukraine 18
Germany 8
United Kingdom 6
Italy 4
EU 1
France 1
Oman 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 22
Milan 4
Mountain View 4
Seattle 4
Southend 2
Alameda 1
Houston 1
Jena 1
Leipzig 1
Redmond 1