സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം 305

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം 24 9 20 12 8 20 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
english-sahithyam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 109
India 98
China 27
Ukraine 19
Japan 10
Germany 6
United Kingdom 6
Indonesia 4
Italy 4
Russia 4

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Northvale 60
Hefei 26
Woodbridge 26
Mountain View 14
Chennai 13
Osaka 9
Kozhikode 5
Jakarta 4
Milan 4
Seattle 4