സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഇക്കോളജി, മാനവിക 94

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഇക്കോളജി, മാനവിക 3 4 1 4 4 2 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ikkology-manavika.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 37
Ukraine 19
United Kingdom 13
Germany 11
India 4
Italy 3
France 2
Russia 2
Kuwait 1
Oman 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Southend 6
Mountain View 5
Seattle 4
Kumar 3
Milan 3
Houston 2
Northvale 2
Alameda 1
Kansas City 1