സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഇന്‍ഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് 151

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ഇന്‍ഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് 10 7 7 8 5 7 10

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
inductive-effect.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 66
Germany 38
Ukraine 24
United Kingdom 10
Italy 4
India 3
EU 2
France 1
Norway 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Mountain View 8
Seattle 8
Houston 6
Southend 5
Milan 4
Kansas City 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Ashburn 1