സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഇക്കണ്ടവാര്യര്‍, ഇ. 89

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ഇക്കണ്ടവാര്യര്‍, ഇ. 2 2 2 4 2 2 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ikkandawarrier.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 27
Ukraine 21
United Kingdom 13
India 12
Germany 6
China 5
Italy 2
Australia 1
EU 1
Japan 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 12
Mountain View 6
Hefei 5
Southend 5
Chennai 2
Houston 2
Kansas City 2
Milan 2
New Delhi 2
Northvale 2