സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആര്‍ദ്ര-ഉപോഷ്ണമേഖല 85

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ആര്‍ദ്ര-ഉപോഷ്ണമേഖല 4 1 4 3 2 4 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aardra-uposhnamekhala.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 41
Ukraine 19
United Kingdom 11
Germany 8
Canada 2
Italy 2
EU 1
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 18
Mountain View 8
Seattle 5
Southend 5
Kansas City 4
Houston 3
Lachine 2
Milan 2
Alameda 1
Fairfield 1