സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അഗ്രോസ്റ്റോളജി 120

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019
അഗ്രോസ്റ്റോളജി 6 4 9 5 7 10 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
agrostology.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 51
Germany 26
Ukraine 22
United Kingdom 14
India 3
EU 1
France 1
Italy 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Seattle 6
Mountain View 4
Southend 4
Houston 3
Ashburn 2
Cambridge 2
Kansas City 2
Kumar 2
Alameda 1