സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അഗ്രോസ്റ്റോളജി 98

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019
അഗ്രോസ്റ്റോളജി 4 5 7 6 4 9 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
agrostology.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 39
Germany 21
Ukraine 18
United Kingdom 14
India 3
EU 1
France 1
Italy 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 13
Seattle 6
Mountain View 4
Southend 4
Houston 3
Ashburn 2
Cambridge 2
Kansas City 2
Kumar 2
Alameda 1