സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആബെല്‍സന്‍, ഫിലിപ്പ്‌ ഹൗഗെ 62

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ആബെല്‍സന്‍, ഫിലിപ്പ്‌ ഹൗഗെ 1 3 3 5 2 1 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
abelson-philip-hauge.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 30
Ukraine 19
United Kingdom 7
Germany 2
Italy 2
Canada 1
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 16
Mountain View 5
Seattle 3
Southend 3
Milan 2
Alameda 1
Houston 1
Lachine 1
Leipzig 1