സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അരങ്ങേറ്റം 79

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
അരങ്ങേറ്റം 2 3 3 6 4 2 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
arangettam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 33
Ukraine 20
United Kingdom 9
Germany 6
China 2
EU 2
France 2
Italy 2
India 1
Japan 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Mountain View 7
Southend 5
Guangzhou 2
Houston 2
Kansas City 2
Milan 2
Nürnberg 2
Alameda 1
Bangalore 1