സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അരിമേദാദി തൈലം 138

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
അരിമേദാദി തൈലം 4 5 6 6 10 10 7

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
arimedadi-thylam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 52
India 32
Ukraine 19
Germany 12
United Kingdom 7
China 4
Japan 4
Italy 3
United Arab Emirates 2
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Mountain View 10
Northvale 8
Chennai 4
Hefei 4
Kansas City 4
Osaka 4
Seattle 4
Kumar 3
Milan 3