സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അസ്തിത്വവാദം 202

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
അസ്തിത്വവാദം 16 13 10 7 9 6 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
asthitwa-vadam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 80
India 60
Ukraine 20
United Kingdom 10
China 7
Germany 6
Italy 4
Oman 3
France 2
Japan 2

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 26
Northvale 22
Mountain View 15
Chennai 11
Hefei 7
Southend 6
Kundan 4
Milan 4
Seattle 4
Bangalore 3