സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അയോണ്‍ വിനിമയം 146

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അയോണ്‍ വിനിമയം 9 8 6 7 4 7 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ayone-vinimayam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 65
Germany 38
Ukraine 23
United Kingdom 11
India 2
Italy 2
EU 1
France 1
Norway 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Seattle 8
Houston 6
Mountain View 6
Southend 5
Kansas City 3
Redmond 3
Milan 2
Nürnberg 2
Alameda 1