സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആജ്ഞാപനാധികാരം 81

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ആജ്ഞാപനാധികാരം 4 3 4 4 5 2 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aanjapanadikaram.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 37
Ukraine 21
United Kingdom 11
Germany 5
EU 2
France 2
Italy 2
Canada 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Mountain View 5
Seattle 3
Southend 3
Kansas City 2
Milan 2
Nürnberg 2
Alameda 1
Dallas 1
Houston 1