സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആജീവികന്‍മാര്‍ 160

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ആജീവികന്‍മാര്‍ 9 7 7 10 8 10 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aajeevakanmar.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 78
Germany 29
Ukraine 23
United Kingdom 8
India 7
Italy 4
United Arab Emirates 2
France 2
Australia 1
Bahrain 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 41
Mountain View 6
Seattle 6
Southend 6
Houston 4
Milan 4
Cambridge 2
Kansas City 2
Nürnberg 2
Sharjah 2