സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അസംയോജ്യത 98

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അസംയോജ്യത 3 4 4 6 5 6 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
asamyojyatha.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 50
Ukraine 19
United Kingdom 14
Germany 5
India 4
Japan 3
EU 1
France 1
Italy 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 22
Mountain View 10
Southend 5
Seattle 4
Cambridge 3
Kansas City 3
Tokyo 3
Alameda 1
Houston 1
Leipzig 1