സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
വിജ്ഞാന കലവറ 1190

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019
വിജ്ഞാന കലവറ 30 27 30 20 32 79 27

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
India 492
United States 300
China 73
Romania 54
Japan 52
Germany 32
United Kingdom 28
Ukraine 26
United Arab Emirates 13
Bahrain 9

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Northvale 96
Mountain View 85
Hefei 68
Woodbridge 46
Osaka 34
Kumar 33
Chennai 26
Seattle 14
Tokyo 12
Mumbai 9