സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
വിജ്ഞാന കലവറ 1261

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
വിജ്ഞാന കലവറ 30 20 32 79 39 25 34

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
India 501
United States 328
China 78
Japan 72
Romania 54
Germany 36
United Kingdom 28
Ukraine 28
United Arab Emirates 13
Bahrain 9

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Northvale 98
Mountain View 97
Hefei 70
Woodbridge 50
Osaka 47
Kumar 33
Chennai 27
Tokyo 15
Seattle 14
Redmond 12