സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആന്‍ഡ്രൂസ്, സി.എഫ്. 144

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ആന്‍ഡ്രൂസ്, സി.എഫ്. 7 5 6 9 3 6 9

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aandrews-cf.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 65
Germany 28
Ukraine 23
United Kingdom 10
India 7
China 5
Italy 2
EU 1
France 1
Japan 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 25
Mountain View 7
Seattle 6
Southend 5
Redmond 4
Ann Arbor 3
Houston 3
Kumar 3
Hefei 2
Milan 2