സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആനേ, എം.എസ്. 134

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ആനേ, എം.എസ്. 9 8 6 9 4 5 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aane-m-s.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 62
Germany 26
Ukraine 23
United Kingdom 10
Italy 5
EU 3
France 2
India 2
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Mountain View 6
Seattle 6
Southend 6
Milan 5
Houston 3
Ann Arbor 2
Cambridge 2
Northvale 2
Redmond 2