സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അലൂവിയം 90

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
അലൂവിയം 2 6 2 6 6 3 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aluvium.doc 5

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 40
Ukraine 22
United Kingdom 11
Germany 9
India 3
Italy 2
Canada 1
EU 1
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 22
Mountain View 5
Seattle 5
Southend 3
Milan 2
Alameda 1
Houston 1
Kansas City 1
Lachine 1
Leipzig 1