സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അലങ്കാര ഇലച്ചെടികള്‍ 131

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അലങ്കാര ഇലച്ചെടികള്‍ 3 3 9 4 3 4 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
alankara-elachedikal.doc 5

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 53
India 26
Ukraine 21
United Kingdom 11
Germany 8
Japan 3
China 2
Saudi Arabia 2
France 1
Italy 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Northvale 13
Chennai 6
Mountain View 5
Seattle 4
Southend 4
Houston 3
Tokyo 3
Hefei 2
Kansas City 2