സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അലക്സാണ്ടര്‍, സാമുവല്‍ 84

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അലക്സാണ്ടര്‍, സാമുവല്‍ 2 4 5 3 1 3 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
alexander-samuel.doc 5

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 36
Ukraine 21
Germany 13
United Kingdom 10
Italy 2
Canada 1
India 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Mountain View 6
Southend 4
Seattle 3
Cambridge 2
Kansas City 2
Milan 2
Alameda 1
Houston 1
Lachine 1