സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അവക്ഷേപണം 91

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അവക്ഷേപണം 5 3 5 4 2 5 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
avakshepanam.doc 7

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 40
Ukraine 23
Germany 14
United Kingdom 9
Italy 4
India 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Seattle 5
Southend 5
Milan 4
Mountain View 4
Kansas City 3
Alameda 1
Fairfield 1
Houston 1
Kiev 1