സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അനക്കൊണ്ട 191

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അനക്കൊണ്ട 7 8 9 9 7 5 8

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
anakkonda.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 67
Germany 37
India 30
Ukraine 25
United Kingdom 14
Italy 5
Japan 3
China 2
EU 2
United Arab Emirates 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Redmond 9
Mountain View 7
Seattle 7
Southend 5
Houston 4
Milan 4
Kumar 3
Ashburn 2
Cambridge 2