സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അധ്വരം 144

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അധ്വരം 6 9 8 7 6 7 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
adhwaram.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 64
Germany 35
Ukraine 25
United Kingdom 16
Japan 2
Switzerland 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Mountain View 9
Seattle 6
Houston 4
Southend 4
Cambridge 2
Fairfield 2
Munich 2
Tokyo 2
Alameda 1