സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അനന്തന്‍പിള്ള, പി. 125

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അനന്തന്‍പിള്ള, പി. 8 3 8 10 6 5 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ananthanpilla-p.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 57
Germany 25
Ukraine 23
United Kingdom 10
Italy 3
India 2
Canada 1
China 1
Romania 1
Singapore 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Mountain View 6
Seattle 6
Houston 5
Southend 5
Milan 3
Alameda 1
Ann Arbor 1
Ashburn 1
Cambridge 1