സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അന്തഃപ്രജനനം 154

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അന്തഃപ്രജനനം 6 8 10 8 6 5 8

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
andaprajananam.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 65
Germany 37
Ukraine 25
United Kingdom 11
India 8
Italy 3
EU 2
Switzerland 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 25
Mountain View 7
Seattle 7
Southend 4
Cambridge 3
Houston 3
Milan 3
Ashburn 2
Kansas City 2
Northvale 2