സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അന്തര്‍ലോഹയൗഗികങ്ങള്‍ 149

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അന്തര്‍ലോഹയൗഗികങ്ങള്‍ 11 6 9 9 4 7 8

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
andarlohayowgikangal.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 70
Germany 38
Ukraine 25
United Kingdom 9
Italy 3
China 2
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 25
Seattle 7
Kansas City 6
Houston 5
Milan 3
Mountain View 3
Southend 3
Hefei 2
Nürnberg 2
Alameda 1