സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അന്തര്‍ജാത-നിജാവര്‍ത്തനം 185

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അന്തര്‍ജാത-നിജാവര്‍ത്തനം 8 5 12 9 8 7 7

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
andarjatha-nijavarthanam.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 67
Germany 33
India 23
Ukraine 23
United Kingdom 15
United Arab Emirates 5
Japan 2
Qatar 2
Saudi Arabia 2
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Southend 8
Seattle 7
Houston 4
Mountain View 4
Kansas City 3
Redmond 3
Ashburn 2
Cambridge 2
Jeddah 2