സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അമൃതവര്‍ഷിണി 115

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019
അമൃതവര്‍ഷിണി 2 9 4 9 7 5 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
amrithavarshini.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 46
Germany 27
Ukraine 19
United Kingdom 9
Italy 5
India 4
China 1
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 15
Mountain View 8
Seattle 5
Houston 4
Milan 3
Southend 3
Kansas City 2
Manassas 2
Northvale 2
Alameda 1