സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അമൃതവര്‍ഷിണി 161

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അമൃതവര്‍ഷിണി 9 5 6 14 3 6 9

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
amrithavarshini.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 69
Germany 40
Ukraine 26
United Kingdom 9
India 6
Italy 5
China 1
EU 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 25
Mountain View 8
Seattle 6
Houston 4
Milan 3
Southend 3
Kansas City 2
Kiev 2
Manassas 2
Northvale 2