സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അട്ടിമറി പ്രവര്‍ത്തനം 86

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അട്ടിമറി പ്രവര്‍ത്തനം 4 2 5 3 3 4 0

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
attimaripravarthanam.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 36
Ukraine 21
Germany 12
United Kingdom 6
Italy 6
EU 2
France 2
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Milan 6
Seattle 4
Mountain View 3
Southend 3
Kansas City 2
Munich 2
New York 2
Alameda 1
Fairfield 1