സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അപ്പീല്‍ വാദി 152

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അപ്പീല്‍ വാദി 9 9 8 13 5 8 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
appell-vadhi.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 70
Germany 38
Ukraine 25
United Kingdom 11
EU 3
Canada 2
Italy 2
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Mountain View 7
Seattle 6
Houston 4
Redmond 4
Southend 4
Kansas City 3
Ann Arbor 2
Lachine 2
Milan 2