സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അമീഥിസ്റ്റ് 145

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അമീഥിസ്റ്റ് 11 5 6 9 6 7 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ameedhyst.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 61
Germany 36
Ukraine 25
United Kingdom 11
Italy 4
China 2
EU 2
India 2
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Seattle 6
Houston 5
Kansas City 5
Mountain View 5
Milan 4
Southend 4
Hefei 2
Nürnberg 2
Alameda 1