സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അത്താത്തുര്‍ക്ക്, മുസ്തഫാ കമാല്‍ 59

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അത്താത്തുര്‍ക്ക്, മുസ്തഫാ കമാല്‍ 1 2 3 1 1 2 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
athathurthu-musthafakamal.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 26
Ukraine 18
United Kingdom 6
Germany 2
Italy 2
Russia 2

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 13
Mountain View 6
Houston 3
Milan 2
Seattle 2
Southend 2
Alameda 1
Leipzig 1
Moscow 1
Redmond 1