സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അടിസ്ഥാനപദങ്ങള്‍ 88

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അടിസ്ഥാനപദങ്ങള്‍ 3 1 5 5 1 3 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
adisthanapadangal.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 45
Ukraine 19
Germany 10
United Kingdom 5
Italy 5
India 2
France 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 22
Mountain View 8
Kansas City 5
Milan 5
Seattle 5
Southend 4
Alameda 1
Davison 1
Houston 1
Leipzig 1