സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അടിയന്തിരാവസ്ഥ 87

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അടിയന്തിരാവസ്ഥ 4 2 5 3 1 5 1

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
adiyandiravastha.doc 9

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 40
Ukraine 21
Germany 13
United Kingdom 6
Italy 4
Canada 2
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Mountain View 5
Milan 4
Seattle 4
Kansas City 3
Lachine 2
Munich 2
New York 2
Southend 2
Alameda 1