സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അമാവാസ്യാവ്രതം 95

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അമാവാസ്യാവ്രതം 7 5 6 6 0 6 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
amavasyavratham.doc 9

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 47
Ukraine 21
Germany 13
United Kingdom 9
Italy 4
India 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Southend 6
Milan 4
Kansas City 3
Mountain View 3
Cambridge 2
Seattle 2
Alameda 1
Houston 1
Jena 1