സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അമാവാസി 168

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അമാവാസി 5 6 7 7 17 9 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
amavasi.doc 9

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 64
Germany 35
Ukraine 24
India 19
United Kingdom 8
Italy 5
China 4
Japan 4
Russia 3
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 25
Seattle 7
Mountain View 6
Milan 5
Hefei 4
Houston 4
Osaka 4
Southend 4
Chennai 3
Kansas City 3