സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അപ്പോഫിലൈറ്റ് 148

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അപ്പോഫിലൈറ്റ് 10 5 7 9 4 9 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
apophyllite.doc 14

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 67
Germany 37
Ukraine 24
United Kingdom 9
Italy 5
India 3
EU 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 25
Seattle 7
Houston 5
Milan 5
Mountain View 5
Kansas City 4
Ann Arbor 2
Southend 2
Alameda 1
Ashburn 1