സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അടിപിടി 171

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അടിപിടി 9 9 8 13 6 6 8

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
adipidi.doc 14

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 74
Germany 35
Ukraine 26
United Kingdom 12
Italy 4
China 2
EU 2
India 2
Romania 2
Canada 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 26
Seattle 8
Southend 7
Kansas City 6
Mountain View 6
Houston 4
Milan 4
Redmond 4
Cambridge 2
Guangzhou 2