സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംഗീകൃത മൂലധന സ്റ്റോക്ക്

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംഗീകൃത മൂലധന സ്റ്റോക്ക്മാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രംഒരു കമ്പനിക്ക് പരമാവധി ശേഖരിക്കാവുന്ന മൂലധനം. ആധികാരികമായി വില്ക്കാവുന്ന ഓഹരികളുടെ പരമാവധി എണ്ണവും അവയുടെ മൂല്യവുമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1