സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > സ്‌പാനിഷ്‌ ആര്‍മാഡ

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
സ്‌പാനിഷ്‌ ആര്‍മാഡമാനവികം-ചരിത്രം-സ്പെയിൻ; മാനവികം-ചരിത്രം-ഇംഗ്ലണ്ട്യൂറോപ്പിലെ കത്തോലിക്കാരാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന സ്പെയിനിലെ ഫിലിപ്പ് II ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായി 1588-ൽ അയച്ച സ്പാനിഷ് കപ്പൽപ്പട.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1