സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > ക്വീലിങ് ദ്വീപുകള്‍/കോകോസ് ദ്വീപുകള്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ക്വീലിങ് ദ്വീപുകള്‍/കോകോസ് ദ്വീപുകള്‍ഭൂവിജ്ഞാനം-ദ്വീപ്-ഇന്ത്യൻമഹാസമുദ്രംഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ ആസ്റ്റ്രേലിയക്കും ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കുമിടയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു പവിഴ ദ്വീപസമൂഹം. ഇവിടത്തെ പ്രധാനസവിശേഷതകൾ, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1