സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > കൃഷ്ണദേവരായര്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കൃഷ്ണദേവരായര്‍ജീവചരിത്രം-മാനവികം-ചരിത്രം-ആന്ധ്രപ്രദേശ്-ഭരണാധികാരിവിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിലെ അതിപ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1